องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
   นายสมศักดิ์ พวงจำปี
 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
   
-ว่าง-  
นางสายฝน  ศรีวัฒน์
นักวิชาการศึกษา   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 นางสาวกาญจนา  สุทธิ  นางสาวสุวรรณา  ปะนามะเส นางสาวอัจฉรา  จากรัมย์
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวเอมอร ตาประโคน
 นางวรรณี  ทองทวี  นางสาวสิริวิมล  เอ็มประโคน
ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก