องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นายนัทธพงค์  เสาวโค
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
-  
 
-ว่าง-  
นางสาวดวงจันทร์  พงศรีพิมพ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
   
 นางสาวชื่นจิต  ศิริชาติ  นายชยพล จีนประโคน
นางสาวปรียาภา กลั่นประโคน 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
 

 
  นายพีระพงษ์ แปะประโคน
 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ