องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
   นางสาวสุวัจนา  สุขกมล
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
   นายสุทัศน์  ลีประโคน  
   หัวหน้าสำนักงานปลัด   นางสาววิจิตรา พร้อมประโคน
 นางสาวธัญรดี  กิจจาพรนิภา นางสาวอริยาภรณ์ มีเงินลาดธิติโชติ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
 
นางกฤตญา  ขอชูกลาง
 นางสาวสุดใจ  สุขกูล
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
 

   
นางสาวกฤตพร ลีประโคน
 นายบัณฑิต  บัวนิล นายพวน  กะเชิญรัมย์
 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถ
 นักการภารโรง