องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรเพื่อเป็นตัวอย่างในการป้องกันทุจริต


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นายศราวุธ  สุขประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม  ได้เป็นประธานกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรเพื่อเป็นตัวอย่างในการป้องกันทุจริต  ตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรการป้องกันทุจริตในองค์กร เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน เป็นที่พึ่งของประชาชนมีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม จำนวน 19 คน

2023-07-19
2023-07-13
2023-07-06
2023-06-15
2023-04-26
2022-11-30
2022-09-01
2022-08-02
2022-07-01
2022-04-25