องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารเงินงบประมาณ
 
ข้อบัญญัติ/งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารงาน/การดำเนินงาน
 
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การจัดการองค์การรู้(KM)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สี่เหลี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ อบต.สี่เหลี่ยม
 
044-666196
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่มาจากต่างพื้นที่ กรุณาแจ้งเข้า...
      
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแ...
 
  วิธีปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19
      
 
  อบต.ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
       นายปรีชา กลั่นประโคน นายกอบต สี่เหลี่ยม และผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประช...
 
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้