องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การจัดการองค์การรู้(KM)
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอ...
       องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการข...
 
  โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน"อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล...
       องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน"อนุรักษ์...
 
  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสต...
       องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ได้จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี ประจำปีงบ...
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม มอบหน้ากากอนามัยแบ...
       องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพตำบลสี่เหลี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา...
 
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้