องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับชุมชนตำบลสี่เหลี่ยม โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการ การฉีดพ่นหมอกควัน ในระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเพื่อความสะอาดปลอดภัยของทุกครัวเรือน จึงขอให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติดังนี้
๑. จัดเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิด
๒. อาหารควรมีภาชนะปิดมิดชิด หรือ เก็บใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด
๓. เด็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ข้างนอก หรือ ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์ต้องการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบริเวณบ้านหรือใกล้เคียง สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมได้ทันที และองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย