องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th
 
 
 


โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน"อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน"อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา