วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนางแหลม ลงทุ่งนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ซอยหลังโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสารภี หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสารภี หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายวาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนายอุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 ซอยตะวันตกสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายเมิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สี่เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง