องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การจัดการองค์การรู้(KM)

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

                                วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

                                วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร  เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะทำให้ บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้  การกำหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัยในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

                                วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม  คือ


มุ่งมั่นพัฒนา   นำพาเศรษฐกิจดี     มีความรู้ทันสมัย   
ใจมั่นคุณธรรม  ส่งเสริมการเล่นกีฬา  บ้านเมืองน่าอยู่ 

พันธกิจ

1. พัฒนาการศึกษาของเยาวชนสู่ระบบสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและภาษา
เพื่อเตรียมพร้อมการก้าว สู่ประชาคมอาเซียน

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาให้เกิดความสวยงามน่าอยู่

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสะดวกสบาย

4. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

5. บริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้วัฒนธรรมประชาธิปไตย ที่ถูกต้อง

    เหมาะสม มีธรรมาภิบาล