องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การจัดการองค์การรู้(KM)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
   นายสมศักดิ์ พวงจำปี
 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
   
-ว่าง-  
นางสายฝน  ศรีวัฒน์
นักวิชาการศึกษา   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 นางสาวกาญจนา  สุทธิ  นางสาวสุวรรณา  ปะนามะเส นางสาวอัจฉรา  จากรัมย์
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวเอมอร ตาประโคน
 นางวรรณี  ทองทวี  นางสาวสิริวิมล  เอ็มประโคน
ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก