องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การจัดการองค์การรู้(KM)

ติดต่อ - สอบถาม
 

  ชื่อ +
  ตำแหน่ง + นายกอบต.สี่เหลี่ยม
  โทรศัพท์ +  0-4466-6196
  อีเมล์ +  admin@sileam.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวสุวัจนา  สุขกมล
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4466-6196
  อีเมล์ +  admin@sileam.go.th
 
 
  ชื่อ + นายสุทัศน์  ลีประโคน
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  0-4466-6196
  อีเมล์ +  admin@sileam.go.th
 
  ชื่อ + นายนัทธพงค์  เสาวโค
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-4466-6196
  อีเมล์ +  admin@sileam.go.th
 
   ชื่อ + นายวรเศรษฐ์  การะเกตุ
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ +  0-4466-6196
   อีเมล์ +  admin@sileam.go.th
 
 
   ชื่อ + นายสมศักดิ์  พวงจำปี
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
   โทรศัพท์ +  0-4466-6196
   อีเมล์ +  admin@sileam.go.th
 
  ชื่อ + นางสมจิตร  พยัคฆาธร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  0-4466-6196
  อีเมล์ +  admin@sileam.go.th