องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การจัดการองค์การรู้(KM)

สภาพทางสังคม
 

    สภาพทางสังคม

3.1  การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา                                             จำนวน        1     แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส              จำนวน        2     แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอบต.สี่เหลี่ยม จำนวน        1     แห่ง

หอกระจายข่าว                                             จำนวน        8     แห่ง

                ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน               จำนวน        3      แห่ง


3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์                                          จำนวน        4     แห่ง


3.3   องค์กรสภาวัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรมตำบลสี่เหลี่ยม                    จำนวน        1     แห่ง

3.4   การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสี่เหลี่ยม     จำนวน        1     แห่ง

อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100


3.5   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่ทำการตำรวจชุมชนประจำตำบล      จำนวน         1     แห่ง

ป้อมยามประจำหมู่บ้าน                         จำนวน         8     แห่ง