องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การจัดการองค์การรู้(KM)

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอประโคนชัย  ระยะทาง 24กิโลเมตร  ไปทางถนนบุรีรัมย์  -  ประโคนชัย

1.2 เนื้อที่    มีเนื้อที่ประมาณ  33.57  ตารางกิโลเมตร  (ประมาณ  20,100  ไร่)

1.3 ภูมิประเทศ   พื้นที่ทั่วไป  เป็นที่ราบต่ำ  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตร  มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 

ลำห้วยและหนองน้ำ  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ มีอาณาเขตจดตำบลเมืองฝาง     อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้                      มีอาณาเขตจดตำบลโคกตูม       อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก         มีอาณาเขตจดตำบลแสลงโทน    อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก           มีอาณาเขตจดตำบลหนองโสน    อำเภอนางรอง      จังหวัดบุรีรัมย์

1.4 จำนวนหมู่บ้าน   8    หมู่บ้าน  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมเต็มทั้งหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน  ได้แก่

          หมู่ที่ 1 บ้านไสยา      หมู่ที่  2  บ้านศรีบูรพา    หมู่ที่ 3 บ้านโคกเพชรพัฒนา    หมู่ที่ 4 บ้านสี่เหลี่ยม                       

            หมู่ที่ 5  บ้านสี่เหลี่ยม  หมู่ที่  6  บ้านสารภี       หมู่ที่ 7  บ้านทุ่งสว่าง            หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร

1.5  ท้องถิ่นอื่นในตำบล        ไม่มี

1.6 ประชากร   จำนวนข้อมูลประชากรแยกตามจำนวนหมู่บ้าน